Browsing Tag

Pijush Hazarika

বৰাক উপত্যকাত মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা

আজি বৰাক উপত্যকা ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিন মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাৰ। আজি শিলচৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বদ্ৰীঘাট নামৰ স্থানত বৰাক নদীৰ পাৰত প্ৰায় ৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মথাউৰীৰ ওখ আৰু সৱল কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যপন্থাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই ।